MR

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk klankbord voor de directie. De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen, die met het beleid van de school te maken hebben. Dit betreft bijvoorbeeld het vaststellen of wijzigen van de schoolgids, formatie, vakantieplanning, besteding van middelen, verbeteringen in het onderwijs, veiligheid op school en communicatie met ouders. De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht. Alle rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De MR wordt door de directie op de hoogte gehouden van (voorgenomen) besluiten over het beleid van de school. De MR kan zelf ook onderwerpen aandragen die besproken moeten worden met de directie. De MR bestaat uit leden vanuit twee geledingen: personeelsleden van De Kweekvijver en ouders/verzorgers. De MR komt zes keer per jaar bijeen.
In het jaarplan van de MR wordt op hoofdlijnen vastgelegd hoe de MR functioneert, wie erin participeren en hoe de vergaderingen worden ingevuld.

Jaarplan 2022-2023
Jaarplan 2023-2024


Hieronder vindt u ook de agenda's en verslagen van de MR-vergaderingen. 

verslag en agenda 18-1-2023
Verslag en agenda 15-3-2023
Verslag en agenda 16-5-2023


Heeft u vragen of suggesties voor bespreekpunten, spreek dan één van de MR-leden aan of stuur een e-mail naar mr.dekweekvijver@opspoor.nl
 

Leerlingen aan het woord

"Er is veel tijd voor muziek en gym."

"En de thema-afsluitingen zijn geweldig!"