Ouderbetrokkenheid

Ouders worden op veel manieren betrokken bij school. Op De Kweekvijver zien wij ouders als partner om het leerproces van de leerling optimaal vorm te geven. Hierbij dragen wij onze kernwaarden uit:
  1. Wij gaan uit van gelijkwaardigheid tussen leerkracht en ouders, waarbij elkaars verschillende rollen worden erkend (professional / expert).
  2. Wij werken volgens een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerkracht en ouders voor de schoolontwikkeling van de leerling, het kind.
  3. Leerlingen, leerkrachten en ouders hebben een verantwoordelijkheid voor elkaar
Dit is onder andere zichtbaar door het startgesprek in het begin van het schooljaar met de leerkracht waarin de leerling en de ouders de verwachtingen naar elkaar op leerlingniveau uitspreken. Daarnaast zijn er twee gespreksmomenten met de ouders en leerkracht. De ouders worden geïnformeerd over de gang van zaken op school middels het ouderportaal, een digitaal communicatiemiddel. Onze betrokken ouderraad en gemotiveerde medezeggenschapsraad geven kleur aan de ouderbetrokkenheid op De Kweekvijver. Wij vragen regelmatig begeleiding van ouders bij specifieke schoolactiviteiten en betrekken ouders bij het opstellen van beleidsplannen zoals sociale media, verkeersveiligheid en de schoolvisie. Dit gebeurt door het jaarlijks organiseren van een thema-avond met ouderarena waarin ouders kunnen meedenken over actuele onderwerpen en het organiseren van bijvoorbeeld een denktank of ouderenquête. 

Ouders aan het woord

"Het onderwijzend personeel is uitstekend in alle opzichten."

"Leraren zijn betrokken en hebben een open houding naar leerlingen en ouders."