Oudervereniging OBS de Kweekvijver

 
Oudervereniging
Met ingang van het schooljaar 2009/2010 is oudervereniging “OBS De Kweekvijver” actief. De oudervereniging organiseert extra activiteiten voor de kinderen buiten het dagelijkse lesprogramma van de school. Ouders met kinderen op De Kweekvijver zijn automatisch lid van de oudervereniging, tenzij men schriftelijk anders te kennen geeft. Het lidmaatschap van de oudervereniging is vrijwillig en betekent dat de ouders ermee instemmen dat hun kinderen meedoen aan de extra activiteiten op school, zoals: sportdag, Sint Maarten, Kerst, sinterklaas, Pasen, kinderboekenweek, schoolreisjes, toneel, kinderdisco, feestelijk afscheid groep 8, avondvierdaagse, schoolvoetbal, volleybal en korfbal.

Ouderraad
Het bestuur van de oudervereniging is de ouderraad. De ouderraad organiseert de extra activiteiten voor de schoolkinderen namens alle andere ouders die lid van de vereniging zijn. De vergaderingen van de ouderraad zijn vrij toegankelijk voor alle ouders en worden aangekondigd op de website van de school en in de Vijverberichten.
De ouderraad is altijd op zoek naar nieuwe ouders om de extra activiteiten voor de kinderen te organiseren. Ook als u een handje wilt helpen maar niet in de ouderraad wilt, dan kan dat. Meld u aan bij de leerkracht van uw kind of bij het dagelijks bestuur van de oudervereniging. Het dagelijks bestuur bestaat uit Marieke Bremmer (voorzitter), Jonny Daelman (penningmeester) en Ingrid Zeilstra (secretaris).
 
Contributie
Leden van de oudervereniging profiteren van de extra activiteiten (buiten het dagelijkse onderwijsprogramma) op school. Deze activiteiten kosten vanzelfsprekend geld en daarom betalen leden van de oudervereniging contributie. Zonder contributie kan de oudervereniging de extra activiteiten (waaronder het schoolreisje) niet organiseren. De leden van de oudervereniging (dat zijn alle ouders samen) stellen de hoogte van de contributie elk jaar aan het begin van het nieuwe schooljaar vast op de jaarvergadering van de oudervereniging.

De contributie voor de groepen 1 t/m 7 bedraagt 65 euro per leerling (30 € voor extra activiteiten en 35 € voor het schoolreisje), te betalen in twee termijnen van 32,50 euro. Het eerste termijn wordt geïncasseerd op 1 oktober 2017, het tweede termijn op 1 februari 2018. Voor groep 8 wordt de contributie jaarlijks vastgesteld. Dit i.v.m het driedaagse schoolkamp van deze groep. In schooljaar 2017-2018 is de contributie voor groep 8 voor de extra schoolactiviteiten 32,50 euro. De kosten van het meerdaags schoolreisje bedragen dit jaar 120 euro.  Ouders van de groep ontvangen hierover apart bericht.
 
Het bankrekeningnummer
 
NL 37 RABO 0350502196      t.n.v. ouderraad OBS de Kweekvijver
 o.v.v. de naam en groep van uw kind
 
De oudervereniging heeft een bestuur. Dat is de ouderraad. De ouderraad kiest uit haar midden een dagelijks bestuur voor de oudervereniging.
 
Het dagelijks bestuur van de oudervereniging bestaat uit:
Marieke Bremmer (voorzitter)
Jonny Daelman (penningmeester)
Ingrid Zeilstra (secretaris)
 
 
De ouderraad wordt gevormd door:  
Marieke Bremmer Patricia Hollander
Jonny Daelman Regina Groenestein
Kimberley Spain Ingrid Zeilstra
Danielle van Peeren-van der Sluis Edith Wals
Desiree Weij Stephanie Nauta
Marcia Huizing Corina de Jong
Stephanie van der Graaf