De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is de vertegenwoordiging van alle ouders en het personeel van de school. Het is een inspraakorgaan, dat er zorg voor moet dragen dat de contacten tussen ouders en school zo goed mogelijk verlopen. Het is de bedoeling dat de MR meepraat over organisatorische en beleidszaken. In bepaalde gevallen heeft de MR adviesrecht (bijv. bij vaststelling lesrooster, taakverdeling binnen de school, nieuwbouw) en in sommige gevallen instemmingsrecht (bijv. vaststelling schoolgids en schoolplan).
De MR bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit leerkrachten. De leden worden voor een periode van 3 jaar gekozen door de geleding waar ze uit voortkomen, de verkiezingen voor nieuwe MR-leden worden meestal in oktober gehouden. Ruim 2 weken voor de jaarvergadering krijgen alle ouders een uitnodiging.

 
Samenstelling Medezeggenschapsraad
Oudergeleding Personeelsgeleding
Birgit Knuvers (voorzitter) Henny van Moorsel – de Boer (secretaris)
Laura van den Ende Jaap Jacobs
Erik Smit Judith Kwakman
 

Notulen MR vergaderingen 2017-2018
Notulen 25 september 2017